گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

تمرینات ذهنی بر روی یک بیمار * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

تمرینات ذهنی بر روی یک بیمار
1397-02-20
225 بازدید
گزارش نسخه جدید

تمرینات ذهنی بر روی یک بیمار


مقدمه و اهداف
سکته مغزی مهم ترین علت ناتوانی و معلولیت طولانی مدت در افراد بزرگسال و سالمنداست . شیوع سکته مغزی تقریبا یک میلیون در سال دراروپا می باشد
در ایران طبق مطالعه دکتر آذرپژوه و همکاران در سال ۲۰۱۰در مشهد میزان بروز سالانه سکته، بار اول در ایران ۱۳۹نفردرهر صد هزار نفر است که این آمار به میزان قابل توجهی از اغلب کشور های غربی بالاتر است ۳۰تا ۴۰درصد از افراد که بعد از سکته مغزی زنده می مانند دچار ناتوانی های شدید هستند. شدت و تنوع این اختلالات به محل و وسعتضایعه و نوع شریان درگیر وابسته است. عوارض این اختلال عبارتند از: اختلال تعادل و پوسرر، فقدان قدرت، اختلالات حرکتی، راه رفتن،اختلالات حسی، اختلال درکیفیت زندگی اشاره کرد. که در میان آن ها شایعترین عارضه همی پارزی یا همی پلژی است کاهش تعادل وکیفیت زندگی یکی از مشکلات شایع بیماران سکته مغزی می باشد. اختلال در تعادل در بسیاری از موارد باعث ازبین رفتن استقلال و کیفیتزندگی از جمله فعالیت های خود مراقبتی و بهداشت شخصی، وابستگی این بیماران در جابجایی در خانه و یا اجتماع، افزایش احتمال زمین خوردن مانند شکستگی، صدمات فیزیکی و مشکلات روحی و روانی می گردد. تمام موارد ذکر شده باعث افسردگی، از کار افتادگی وکاهشتمایل برای شرکت در برنامه درمانی می شود توانایی حفظ تعادل و وضعیت رابت برای انجام مهارت های حرکتی لازم است و شرایط محیطی و نوع وظیفه حرکتی بر آن تاریر می گذارد. مطالعات نشان داده است که حس عمقی در تعادل نقش بسیار مهمی ایفا می کند و باآسیب مغز دچار اختلال و آسیب می شود. این حس قابل بازآموزی است و برنامه های توانبخشی که به طور عمده شامل بازآموزی حس عمقی است می تواند باعث پیشرفت حرکات عملکردی گردد ] . [۵-۶از این رو به کارگیری روش های درمانی مناسب برای بهبود تعادل و کیفیت زندگی ضروری می باشد. مداخلات درمانی معمول جهت رفع این مشکلات بعد از سکته مغزی در کاردرمانی به کارگیری تمرینات و فعالیت های فیزیکی هدفمند است. گاهی استفاده از این مداخلات برای بیماران دارای معایبی بوده و به کارگیری آن سخت یا امکان ناپذیر و با صرف هزینه ی زیاد می باشد. در مراحل اولیه بیماری به دلیل ضعف و فلاسیدیتی عضلات بیمار قادر به هیچ گونه عملکردی نیست همرنین مشکلات تعادلی دربیمار موجب احساس ناامنی درراه رفتن می شود که بیمار را از انجام تمرینات و مداخلات درمانی باز داشته و یا حتی ممکن است بیمار از شرکت در برنامه هایی که توانایی انجام آن را دارد نیز خودداری نماید
. [۶بنابراین به کارگیری روش های درمانی مناسب که سبب احساس امنیت بیشتر در بیمار می گردد مانند تمرینات ذهنی، جهت بهبود عملکرد بیماران سکته مغزی ضروری به نظر می رسد. با گذشت زمان در زمینه روش های کسب مهارت های حرکتی پیشرفت های زیادی حاصل شده است مطالعات نشان داده است که مواردی نظیر نوع تمرین، شیوه انجام تمرین، شرایط تمرین بر یادگیری مهارت های حرکتی مورر می باشند در این میان یکی از شیوه های مطرح شده برای
بهبود عملکرد حرکتی افراد، تمرین ذهنی می باشد این روش که در حیطه ی توانبخشی مورد استفاده قرار گرفته، روشی ساده، با صرفه و بی خطر بوده که خستگی جسمانی به دنبال نخواهد
داشت و منجر به افزایش انگیزه و علاقه به شرکت در برنامه درمانی در منزل خواهد شد. شروع جلسات درمانی با این روش منجر به کاهش ترس و اضطراب احتمالی خواهد شد. در این پژوهش، با توجه به شیوع بالای سکته در جهان و با توجه به مزمن بودن بیماری و تاریر آن بر تعادل و کیفیت زندگی، پرداختن به رفع این علائم با روشی آسان و در دسترس مانند اجرای تمرینات ذهنی ضروری می باشد. از این رو غیر از تمرینات فیزیکی برای بالا بردن تعادل و کیفیت زندگی بیماران سکته مغزی، روش درمانی تمرین ذهنی پیشنهاد و به کار گرفته می شود که در صورت مورر بودن، روشی ساده و با صرفه بوده، امید است با استفاده از چنین مطالعاتی بتوان در راستای بالا بردن دانش و یادگیری روش های جدید به منظور بهبود تعادل و کیفیت زندگی بیماران سکته مغزی گام برداشت. در این مطالعه سعی شده است تاریر تمرین ذهنی بر بهبود تعادل و کیفیت زندگی بیماران سکته مغزی بررسی گرددبحثدر این مطالعه که به روش کارآزمایی بالینی تصادفی انجام شد ۳۶فرد حضور داشتند که به طور تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرارگرفتند. که از این تعداد شرکت کننده در نهایت تعداد ۳۲نفر ( ۲۲مرد و ۱۰زن) با میانگین سنی۶۶/۶۲میانگین مدت زمان ابتلا به سکته میانگین ، باقی ماندند. تمامی بیماران موردارزیابیدرچهارمرحله قبل از مداخله ، بعداز مداخله و پیگیری کوتاه مدت ( ۲هفته بعد مداخله ) و پیگیریبلند مدت ( ۶هفته بعد مداخله) قرار گرفتند. نتایجنشان داد که نمرات آزمون تعادلی TUGدر گروه مداخله معنچچادار بوده است ( . )P=/001بنابراین مداخلات مربوط باعث کاهچچش زمانجابه جایی در بیماران سکته مغزی گردیده و همرنین ارزیابی مجدد که در تست Bergنیز به عمل آمد نشان از معنی دار بودن تست()P=/001دارد یعنی تمرینات ذهنی باعث افزایش معنی دار در نمرات تست شده است. در گروه کنترل هم افزایش در نمره تعادلی به علتدریافت مداخلات کاردرمانی به مدت شش هفته دیده میشود ( ،)P</046اما این مقدار در مقایسه با گروه مداخله کمتر بوده که می توان به
ارر مثبت تمرینات ذهنی در گروه مداخله پی برد.در مرحله پیگیری کوتاه مدت و بلند مدت به منظور مشخص نمودن ماندگاری ارر درمان کلیه بیماران مورد ارزیابی دوباره تست های تعادلیBergو TUGقرار گرفتند و نتایج در بین دو گروه مداخله و کنترل معنی دار نبود ولی میانگین نمرات در مقایسه با قبل از مداخله کمتر نبود،
که نشان از تاریر نسبی آن دارد.در بررسی ارر تمرینات ذهنی بر کیفیت زندگی این بیماران ، یک نوبت از این تست قبل از مداخله و نوبت بعدی تست شش هفته بعد از مداخلهبوده است، نتایج نشان مید هد که تست کیفیت زندگی در گروه کنترل و آزمایش معنی دار بوده ولی این افزایش معنی دار در گروه مداخله بیشتر است و همرنین تاریرات این مداخله بر روی ابعاد ذهنی تست کیفیت زندگی بیشتر از ابعاد فیزیکی این تست می باشد تمرینات موجب کاهش معنی دار در زمان انجام تست Timed Get Up&GOمی شود. نتایج مطالعات بسیاری نشان دادهاند که تمرینذهنی و تمرین فیزیکی ساختارهای عصبی مشابهی را که در مراحل کنترل حرکت شرکت دارند، درگیر میکنند با این تفاوت که برون دادحرکتی نهایی حین تمرین ایجاد نمیشود. مطالعات بسیاری نیز وجود مکانیسمهای عصبی مشترک را، که مسئول آمادگی و برنامهریزی حرکتیدر تصویرسازی ذهنی و حرکت واقعی هستند، مورد بررسی قرار دادهاند.نتایج حاصل از مطالعه درباره بهبود تعادل پس از به کار گیری یک دوره تمرین ذهنی با یافته های ،Fansler ،Hwi ،Dicksteinصیادی،کرمی مشابه و همسو می باشد با این تفاوت که تحقیق کرمی و Fanslerبر روی سالمندان و تحقیق Dicksteinبر روی بیماران سکتهمغزی با مطالعه موردی و صیادی بدون بررسی تاریر بلند مدت و در نظر نگرفتن کیفیت زندگی این افراد انجام شده است.نتایج حاصل از پژوهش حاضر در مورد ماندگاری ارر درمان پس از شش هفته در مرحله پیگیری با نتایج حاصل از مطالعه Dicksteinوهمکارانش ( ) ۲۰۰۴و فلاح پور ۱۳۸۱مشابه می باشدولی با مطالعه کرمی که ارر مانگاری درمان در سالمندان بررسی شده استمغایرت دارد ، شاید به این دلیل که روند رو به پسرفت افراد سکته مغزی در ماندگاری ارر درمان تمریناتذهنی مورر است که نیاز به بررسی بیشتر دارد. Dicksteinو همکارانش ( ) ۲۰۰۴به این نتیجه رسیدند که قدرت ارر تمرین ذهنی بعد از دوهفته کاهش یافته اما ارر آن کمتر اززمان ارزیابی اولیه نبوده وحتی بعد از دوهفته بهبودی نسبت به زمان اولیه بیشتر است.موضوعات :
ترجمه

درباره نویسنده

admin 203 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *