گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

تاثیرجنسیت بر روی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی ماهی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

تاثیرجنسیت بر روی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی ماهی
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
109 بازدید
گزارش نسخه جدید

تاثیرجنسیت بر روی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی ماهی


تاثیرجنسیت بر روی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی ماهی

(Oncorhynchus mykiss)

زینب ابراهیمی* مهدی خوشنمک۲عباس بزرگنیا۳ مریم قیاسی۴

۱) دانش آموخته دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر ایران

۴) دانش پژوه موسسه غیر انتفاعی خزر محمود آباد

۳ ) استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر – ایران

۴) بخش بهداشت و بیماری ها، پژوهشکده اکولوژی دریا خزر ایران- صندوق پستی۹۶۱

چکیده :

در این پژوهش جهت بررسی اثرجنس بر روی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان،
از ماهیان بالغ ۲- ۵/۱ساله که قرار بود برای اولین بار تکثیر شوند ۲۰قطعه ماهی (۱۰قطعه نر و۱۰ قطعه ماده) به ظاهر سالم پرورش یافته از ناحیه ساقه دمی خونگیری شده و جهت بررسی به روش استاندارد و آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفتند .در این تحقیق مواردی از قبیل هموگلوبین، گلبول قرمز، هماتوکریت، اندیس های گلبولی MCV , MCH، گلبول سفید، نوتروفیل، ائوزونوفیل، لنفوسیت، مونوسیت و از پارامترهای بیوشیمیایی مواردی شامل گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، آسپارات آمینو ترانسفراز (AST)، آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)، توتال پروتئین، آلبومین، کلسیم و فسفر مورد بررسی و داده
های
حاصل
به
وسیلۀ نرم
افزار
SPSS.17، در
صورت
نرمال
بودن
از آزمون واریانس یک طرفه و
تست
دانکن
در
سطح
اطمینان
۹۵%
مورد
تجزیه
و
تحلیل
آماری قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن بود که در بررسی فاکتورهای خونی بین گروه های نرو ماده ،اختلاف معنی داری وجود نداشت و تنها اختلاف عددی مشاهده شد (۰۵/۰P>). اما

در بررسی شیمیایی پارامترها در گروه های جنسی اختلاف معنی دار در میزان آلبومین، توتال پروتئین، فسفر،
ALT و کلسترول مشاهده شد و در بیشتر موارد میزان پارامتر های فوق در ماهی ماده افزایش بیشتری را نسبت به ماهی نر نشان می داد (۰۵/۰ P<).

کلمات
کلیدی
Oncorhynchus mykiss : ، فاکتور خونی و بیوشیمیایی ، جنس.

 

 

مقدمه:

خون به عنوان یک بافت سیال و سهل الوصول ،یکی از مهمترین مایعات بیولوژیک بدن بوده که تحت تاثیرحالات مختلف فیزیولوژیک وپاتولوژیک، ترکیبات آن دستخوش نوسان وتغییر می گردد (Affonso et al ,2002).

هر چند بیش از یک صد سال از مطالعه در زمینه خون شناسی ماهی می گذرد، اما بکارگیری آزمایشات خون شناسی در تشخیص و در مان بیماری های آبزیان معمول و متداول نمی باشد( ( Das & Mukherjee ,2003. از سویی دیگر برخی موانع ، مطالعه خون شناسی تشخیصی ماهی را در مقایسه با پستانداران با مشکل مواجه کرده است.

اما مقدم بر مطالعه و بررسی اثر عوامل بیماریزا بر پارامترهای خون شناسی و بیوشیمیایی، تعین محدوده طبیعی پارامترهای خونی وبیوشیمیایی در گونه های مختلف ماهی و همین طور بررسی اثر عوامل بیولوژیک و فیزیولوژیک بر آنها ضرورت دارد. از
آنجا
که
تغییر
پارامترهای
سلولی
و بیوشیمیایی
خون
در
آبزیان
تحت
متغییرهایی
نظیرسن (Svetina et al ,2002)، جنس ( Nasim ,1979& Siddiqui) قرار
دارد، بنابراین
با
توجه
به
نکات
فوق
الذکر
هدف
مطالعه
حاضر
بررسی
تاثیر
جنسیت برروی
برخی
از
پارامترهای
خون
شناسی
و
بیوشیمیایی
سرم
خون
در
ماهی قزل آلای رنگین کمان
به عنوان مهمترین گونه اقتصادی وپرورشی می
باشد.
در این راستا برخی از مهمترین فاکتور های خونی و بیوشیمیایی این ماهی در جنس نر وماده مورد بررسی قرار گرفته تا به عنوان مبنا و معیاری در شرایط بیماری مورد استفاده و استناد قرار گیرد((Ballarin et al ,2004.

مواد وروش کار:

الف- مکان وزمان نمونه برداری: نمونه برداری این پژوهش در تابستان سال ۱۳۹۰
در مزرعه موجود درحوالی استان تهران و در شرکت تعاونی تولید چند منظوره پرورش ماهی قزل آلای نیاک واقع در۷۵
کیلومتری جاده هراز انجام گرفت.

ب- روش بیهوش کردن: بیهوش کردن ماهی بصورت مکانیکی و با وارد نمودن ضربه به پشت سر آن انجام شد.

ج- خون گیری : بوسیله قطع ساقه دمی انجام شده، سپس مقدار خون مورد نیاز در دو ویال جداگانه (حاوی ماده ضد انعقاد EDTA و فاقد ماده ضد انعقاد) ریخته و به همراه کلمن حاوی یخ جهت بررسی فاکتورهای خونی وبیوشیمیایی به آزمایشگاه انتقال داده شد.

د- بیومتری : پس از پایان خون گیری ومرگ ماهیان مورد آزمایش، وزن بدن، طول کل بدن ماهی، با استفاده از تخته بیومتری وترازو اندازه گیری وثبت می گردید.

و- تعین جنسیت: تعین جنسیت پس از پایان خونگیری بوسیله کالبد گشایی ومشاهده ماکروسکوپی دستگاه تناسلی انجام گرفت(عمادی، ۱۳۸۴).

ن- اندازه گیری پارامتر های خون شناسی : بلا فاصله پس از خون گیری سنجش پارامتر های خون شناسی به روش های معمول ومتداول آزمایشگاهی به شرح زیر صورت می گرفت :

۱- شمارش کلی گلبول قرمز (Total red Blood cells) وگلبول های سفید (Total White Blood cells) : شمارش کلی گلبول قرمز وگلبول های سفید
به روش هموسیتومتر(
Hemocytometer) با استفاده از میکروسکوپ و لام نئوبار و
محلول پروجاسکا-اسکرویاک(ماده رقیق کننده گلبول سفید) ومحلول هایم (ماده رقیق کننده گلبول قرمز) صورت می گرفت. تعداد گلبول قرمز در پنج مربع ثانوی از مربع بزرگ اولیه مرکزی شمارش و با ضرب در ضریب ۱۰۰۰۰ تعداد کل گلبول سفید در ۹ مربع بزرگ اولیه انجام و تعداد کل گلبول های سفید در میکرولیتر و با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردید
(Trharall, 2004).


TWBC(mm3) = (Total cells in nine large squarest +10%)×۲۰۰

۲- هموگلوبین(HB) : هموگلوبین به روش استاندارد سیان مت هموگلوبین و اسپکتوفتومتر ۵۴۰-۵۶۴ نانومتر مورد سنجش قرار گرفت و قبل از قرائت جذب نوری مخلوط معرف وخون اقدام به سانتریفوژ آن می گردید و جذب نوری قسمت فوقانی محلول قرائت و برای محاسبه منظورمی گردید(Feldmam et al ,2000).

۳- هماتوکریت: به روش میکرو هماتو کریت با سانتریفوژ با دور
rpm1400 در دقیقه (Round per minute) آماده شد. درصد حجمی را در ۰۱/۰ ضرب کرده و مقدار PCV را به دست آمد(Feldmam et al ,2000).

۴شمارش تفریقی گلبول سفید :

در صد هر یک از گلبول سفید با شمارش صد گلبول سفید در گسترش خون رنگ آمیزی شده با رنگ گیسما تعین گردید(Trharall, 2004).

۵- اندیس های گلبولی : شامل متوسط حجم گلبولی (MCV ) متوسط هموگلوبین گلبولی (MCH) با استفاده از فرمول های موجود محاسبه گردید(Trharall, 2004).

MCV (fl) =

MCH (Pg) =

 

کلیه فاکتور های بیوشیمایی در این پژوهش که شامل: ( گلوکز، کلسیم، فسفر، آلبومین، پروتین تام، کلسترول، تری گلیسیرید، آنزیم هایAST, ALT) بوده و توسط دستگاهCOBAS MIRA از کمپانی سوئیس با استفاده کیت های مخصوص شرکت پارس آزمون انجام شد.

ح- آنالیز آماری :
داده

های
حاصل
از
این
پژوهش
به
وسیلۀ نرم
افزار
SPSS.17، در
صورت
نرمال
بودن
از
آزمون
واریانس یک طرفه وتست
دانکن
و
در
سطح
اطمینان
۹۵ %
مورد
تجزیه
و
تحلیل
آماری
قرار
گرفتند جداول

نیز
به
وسیلۀ
نرم
ا
فزار Excel رسم شدند.

نتایج :

نتایج
حاصل
ازاثرسن روی
تعداد
گلبولهای
قرمز(RBC)

: طی بررسی های انجام شده تفاوت معنی داری در تعداد گلبول های قرمز ماهیان نر وماده وجود دارد که میزان آن در نر بیشتر می باشد
(۰۵/۰>P).(جدول-۱)

نتایج
حاصل
ازاثرجنس روی هموگلوبین (HB)
:

میزان آن در بین دوگروه نر وماده از اختلاف معنی داری برخوردار است و همچنین میزان هموگلوبین در ماهیان نر بیشتر می باشد(۰۵/۰>P). (جدول-۱)

نتایج
حاصل
از اثرجنس روی هماتوکریت
(HCT) :

بین گروه نر وماده اختلاف معنی دار نیست. لیکن از نظراختلاف عددی در نرها بیشتر از ماده ها است(۰۵/۰P>).
(جدول-۱)

نتایج
حاصل
ازاثرجنس روی
MCV و
:
MCH

نتایج حاصل نشان داد تفاوت معنی داری در بین گروه ها مشاهده نشد. (۰۵/۰P>).(جدول-۱)

نتایج
حاصل ازاثرجنس روی گلبول سفید(WBC)
:

نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در بین گروه ها مشاهده نشد(۰۵/۰P>).(جدول-۱)

نتایج
حاصل
ازاثرجنس روی نوتروفیل :

نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در بین گروه ها مشاهده نشد(۰۵/۰P>)..(جدول-۱)

نتایج
حاصل
ازاثرجنس بر روی لنفوسیت :

نتایج بدست آمده حاکی از آن بودکه کمترین میزان در گروه ماده مشاهده شد. (جدول-۱)


نتایج
حاصل
ازاثرجنس بر روی منوسیت :

تفاوت معنی داری بین گروه نر و ماده مشاهده نگردید (۰۵/۰P>).(جدول-۱)

نتایج
حاصل
ازاثرجنس بر روی ائوزونوفیل:

تفاوت معنی داری بین گروه نر و ماده مشاهده نگردید، اما میزان آن درگروه ماده بیشتر بود (۰۵/۰P>).(جدول-۱)

نتایج
حاصل
ازاثرجنس بر روی گلوکز:

بین ماهیان نر وماده از تفاوت معنی دار برخوردار نبود، هرچند گلوکز ماهی نر بیشتر از ماهی ماده بود (۰۵/۰P>).(جدول -۲)

نتایج
حاصل
ازاثرجنس بر روی کلسترول :

تفاوت معنی داری در میزان کلسترول ماهی نر وماده مشاهده شد، بطوریکه میزان کلسترول بطور معنی داری در ماهیان ماده بیشتر از نر بود(۰۵/۰>P). (جدول -۲)

نتایج
حاصل
ازاثرجنس بر روی تری گلیسیرید :

بین میزان تری گلیسیرید نر و ماده اختلاف معنی دار مشاهده نشد، هرچند از نظراختلاف عددی در ماده بیشتر از نر بود(۰۵/۰P>).
(جدول -۲)

نتایج حاصل
ازاثرجنس بر روی آسپارتات آمینوترانسفراز(AST) :

اگر چه در میزان آسپارتات آمینو ترانسفراز در ماهیان نر و ماده تفاوت معنی دار مشاهده نشد، اما میزان آن در نرها بیشتر است(۰۵/۰P>).(جدول -۲)

نتایج
حاصل
ازاثرجنس بر روی کلسیم :.

اختلاف معنی دار بین گروه نر وماده مشاهده نشد(۰۵/۰P>).(جدول -۲)

نتایج
حاصل
ازاثرسن بر روی فسفر:

بین نر و ماده از نظر فسفر اختلاف معنی دار مشاهده شد و میزان فسفر در ماده بیشتر از نر بود(۰۵/۰>P). (جدول -۲)

 

نتایج
حاصل
ازاثرجنس بر روی توتال پروتئین :

تفاوت بین ماهیان نر و ماده معنی دار بود، بطوریکه میزان توتال پروتئین در ماهیان ماده بیشتر ماهیان نر بود(۰۵/۰>P). (جدول -۲)

نتایج
حاصل
ازاثرجنس بر روی آلبومین :

میزان آلبومین در بین ماهیان نر و ماده از تفاوت معنی دار برخوردار بود، بطوریکه میزان آن در ماهیان ماده بیشتر از نر بوده(۰۵/۰>P). (جدول -۲)

 

نتایج
حاصل
ازاثرجنس بر روی آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) :

اختلاف معنی دار در میزان آلانین آمینو ترانسفراز در ماهیان نر وماده مشاهده شدو میزان آن در نرها بیشتر بود(۰۵/۰>P).(جدول-۲)


جدول۱- نتایج میانگین فاکتور های خونی ماهیان قزل آلای رنگین کمان در ماهیان نر وماده

 

فاکتورهای

خونی

 

ماده

 

نر

گلبول قرمز

(mm3×۱۰۳)

۲/۱۰۲± ۷۲۲ c

d 2/67 ± ۵/۷۸۱

هموگلوبین

dl)/gr)

c d8/0 ± ۷/۱۲

d2/2 ± ۷/۱۴

هماتوکریت

(درصد)

c d 5± ۵/۴۲

d8 /4 ± ۴/۴۵

MCV

(فمتولیتر)

a5/36 ± ۴/۵۷۰

a 3/52 ± ۹/۵۸۱

MCH

(پیکوگرم)

a 23 ± ۸/۱۷۹

a 3/36 ± ۳/۱۹۰

گلبول سفید

(mm3×۱۰۳)

a1916± ۹۹۴۰

a 2034 ± ۹۷۵۰

نوتروفیل

(درصد)

d 3/2 ± ۵/۵

d1 /2 ± ۳/۵

لنفوسیت

(درصد)

a 3/5 ± ۲/۸۹

b 5/1 ± ۵/۹۲

منوسیت

(درصد)

a9 /0 ± ۸/۱

a 8/0 ± ۱

ائوزونوفیل

(درصد)

b
۱± ۵/۲

a b 9/0 ± ۸/۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*حروف های مختلف نشان دهنده c→d , b→ c , a→b) ) معنی دار بودن اختلاف میانگین ها است (.( P=0/05

 

فاکتور بیوشیمیایی

 

ماده

 

نر

گلوکز

(mg/dl)

e5/13 ± ۵/۹۴

e1/8 ± ۸/۱۰۰

کلسترول

(mg/dl)

d 1/75 ± ۳/۴۰۶

c 8/90 ± ۸/۲۹۳

تری گلیسیرید

(mg/dl)

c9/205± ۶/۵۱۱

c3/132± ۶/۴۸۲

آسپارات آمینو ترانسفراز

(IU/L)

c 8/115±۲/۶۶۸

c 8/215 ± ۷/۷۳۹

آلانین آمینو ترانسفراز

(IU/L)

c5 /5 ± ۳۴

d23 ± ۶/۵۵

کلسیم

(mg/dl)

b 4/2 ± ۴/۲۲

b 6/3 ± ۵/۲۲

فسفر

(mmol/dl)

c 1/5 ± ۴/۳۵

b 2/6 ± ۳/۲۷

توتال پروتئین

(gr/dl)

d7 /0 ± ۶/۵

c 6
± ۴

آلبومین

(mg/dl)

d 5/0 ± ۱/۳

c 2/0 ± ۵/۲

جدول۲- نتایج میانگین فاکتور های بیوشیمایی خون ماهیان قزل آلای رنگین کمان در ماهیان نر وماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*حروف های مختلف نشان دهنده c→d , b→ c , a→b) ) معنی دار بودن اختلاف میانگین ها است (.( P=0/05

 

بحث:

 

پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که عوامل خونی بعنوان بهترین فاکتور جهت بررسی تعادل موجود زنده با محیط پیرامون خود است که برای دستیابی به وضعیت خونی ماهیان در شرایط خاص زندگی و به تصویر کشیدن تنوع سلول های خونی در شرایط کارگاههای پرورشی به تناسب گونه، سن، جنس…. وتغیر شاخص های خونی به هنگام بیماری امری ضروری می باشد(گالوونیا وترومبیتسکی، ۱۹۹۸).

لذا ضروری است که در تفسیر نتایج حاصل از مطالعات پژوهشگران در زمینه پارامتر های خونی و اثر عامل جنسیت بر پارامترهای خون شناسی و بیوشیمیایی آگاهی داشت (Luskova ,1998).

از آنجایی که جنس ماهی از از جمله فاکتورهای بیولوژیک موثر بر پارامترهای خون شناسی ذکر گردید، در این راستا نیز Al-hassan و همکاران در سال۱۹۹۳ اثر جنس، تخمریزی، وزن وطول بدن را بر میزان هموگلوبین و هماتوکریت در ماهی شانک مورد مطالعه قرار دادند و گزارش نموده اند که میزان Hb ,PCV در جنس نر بالاتر از جنس ماده می باشد یابد که با نتایج بدست آمده از این پژوهش مطابقت دارد.

در تحقیقی دیگر Jawad و همکاران در سال ۲۰۰۴ نشان دادند که میزان هماتوکریت در زمان تولید مثل یا تخمریزی کمتر از دوره قبل و بعد از تخمریزی و میزان آن در جنس نر بالاتر از جنس ماده در ماهی صبور می باشد که با مطالعات صورت گرفته در این تحقیق همخوانی داشته ومیزان آن در ماهی قزل آلای رنگین کمان نر بیشتر از ماده می باشد.

Parm DE Croux در سال
۱۹۹۴ نیز عدم وجود ارتباط معنی دار بین پارامترهای خونی با جنس ومراحل بلوغ و وجود ارتباط معنی دار بین وزن بدن با تعداد گلبول قرمز را در مطالعه خود بر روی ماهی گونه

Prochilodus lineatus
گزارش نموده است
که با پژوهش حاضر تطابق کامل دارد .

در تحقیقی مشابه
Nasim& Siddiquدر سال ۱۹۷۹
نیز میزان هموگلوبین وتعداد گلبول قرمزرا در جنس نر گونه Cirrhina mrigala
بالاتر از جنس ماده وهمچنین
Barnhart
در سال ۱۹۶۹سن
و جنس را از عوامل موثر بر پارامترهای خون شناسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان گزارش کرده اند که یافته های بدست آمده از مطالعات فوق نتایج این پژوهش را مورد تائید قرار می دهد.

در این زمینه

Sano
در سال
۱۹۶۰
نیز اختلاف مقادیر هماتوکریت را در جنس نر و ماده قزل آلای رنگین کمان گزارش ومعتقد است که با رشد غدد جنسی میزان هماتوکریت را در جنس نر از۲۲ تا ۴۶درصد و در جنس ماده ۱۹ تا ۳۸ درصد متغیر می باشد.

پژوهشگران معتقدند که اندیس های فیزیولوژیک (MCV, MCH, MCHC
) خون ماهی در گونه های مختلف متغیر و از دامنه نسبتا وسیعی برخور دار می باشد
( Chun ,2004).

با پیشرفت روند تکاملی اندازه سلولی(MCV )،
غلظت هموگلوبین گلبول(MCH)
و غلظت هموگلوبین توده گلبولی(MCHC)
افزایش می یابد در صورتی که پژوهش انجام گرفته ، با پیشرفت روند تکاملی تغییر چندانی در اندازه (MCV ) و (MCH) مشاهده نشد و اختلاف معنی داری در گروه جنسی وجود نداشت.

براساس تحقیقات بعمل آمده در برخی از گونه های ماهی دامنه تغیرات انواع گلبول های سفید نیز در خون بسیار متفاوت می باشد
(Feldman ,2000).

Beelen
و همکاران در سال

۱۹۹۸
عواملی مانند
سن وGabriel
و همکاران درسال
۲۰۰۴
عامل جنس را بر روی گلبول سفید موثرمی دانند. از طرفی دیگر تعداد گلبولهای سفید خون ماهی برخلاف تعداد گلبولهای قرمز، در مقایسه با انسان و سایر مهره داران بیشترمی باشد.

البته دانستن این نکته ضروری است که در اکثر مطالعات خون شناسی ماهیان مونوسیت مشاهده نشد و بیشترین درصد لکوسیت ها را لنفوسیت ها و نوتروفیل ها تشکیل می دادند. این مسئله در سایر ماهیان به اثبات رسیده است Whitney ,1997) & (Waner و این در حالی است که پژوهش حاضر وجود منوسیت
را در
خون ماهی قزل آلا رنگین کمان به اثبات رسانده و همچنین گزارش
Gardon
و همچنین
Lieb
و
همکاران مبنی بر حضور منوسیت در خون ماهی را تائید می نماید
(Stoskopf ,1993). منوسیت ها از نظر شکل بزرگترین عناصر خونی بوده و در مطالعات انجام شده مقادیرآنها بسیار ناچیز و در حدود ۵/۲- ۲/۰ درصد مقدار کل لکوسیت ها را شامل می شدند که نتایج حاصل از این تحقیق حاضر مقادیر منوسیت ها حدود ۱ درصد نشان داده است.

از سوی دیگرخصوصیات بیوشیمیایی در ماهیان می تواند شاخصی از شرایط طبیعی و غیر طبیعی محیط بوده و درگونه های مختلف ماهیان به عنوان یک شاخص مهم ماهی شناسی مد نظر قرار گیرد

Benfey & Biron ,2000)) .

در ارتباط با میزان طبیعی فسفر غیر آلی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین تنها یک گزارش بدست آمد که میزان فسفرسرم خون برابر۶/۴ ± ۵۴/۱۵ میلی گرم در دسی لیتر گزارش شده است که در تحقبق حاضر میزان آن از ۵/۲۲-۶/۲۶ متغیر بود ومیزان آن در ماهیان ماده بیشتر بود و بین ماهیان نر و ماده اختلاف معنی دار بود.


Wiesr
و همکاران در سال ۱۹۸۰در مطالعه ای که بر روی ماهی قزل آلا انجام دادند و بیان نمودند میزان
ALT و
ASTسرم در زمان تولید مثل ماهی افزایش می یابد، که نتایج حاصل با پژوهش فوق شباهت دارد.

منابع:

۱- عمادی،ح،ارل لیت ریتز ورابرت سی.لوئیز۱۳۸۴٫تکثیر وپرورش مای قزل آلاو آزاد،انتشارات آبزیان،۵۱ص

 

۲-گالووینا،آ.و ترومبیتسکی،پ.، ۱۹۸۹ .هماتولوژی ماهیان استخری ایستگاه تحقیقاتی علمی واقتصادی ماهیان جوان کیشینیوو،مولداوی.۱۵۶ ص.

۳-Affonso, E.G ,polez, V.L.P.,correa,.C.F.,Mazon, A.F.,Araujo,M.R.R. and moraes, G (2002) Blood parameters and metabolites in the teleost fish Colossoma macropomum exposed to sulfide or hypoxia Comp.Biochim.physiol. C.,133:375-382

 

۴-AL-Hassan, L. A. J., Ahmed, H. K., Majeed, S.A.(1993) Some haematological parameters in relation to the biology of the fish Acanthopagrus latus. J. Environ. Sci. Health Part A Environ.Sci. Eng. 28: 599-1611.

۵-Ballarin,l., dalloro, M., Bertotto, D., libertine,A., Francescon, A. and barbaro, A.(2004). Haematological parameters in Umbrina cirrosa: a comparison between diploid and tripoloid specimens.comp.Biochem.physiol.A.,138:45-51.

۶-Barnhart R.A. (1969). Effects of certain variables on haematological characteristics of raibow trout. Salmo garidneri (Richardson). Transactions of the American Fisheries Society, 98: 411-418.

۷- Beelen, R. ; Heijden, T. ; Booms, G.H.R Ver. ;Degem, M.C.J. and pavanelli. G.C., 1998. Blood values of young Brazilian catfish, Psuedoplatystoma CORRUSCANS. Maringa. VOL. 20, NO. 2, PP.147-150.

۸-Benefey ,T.J. and Biron ,M.(2000).Acute stress in triploid rainbow trout and brook trout.Aquaculture.184,167-176.

۹-Chun-Yao C., Gregory A.W., Paul R.B. (2004). Comparative blood chemistry and histopathology of tilapia infected with Vibrio Vulnificus or Streptococcus iniae or or exposed to carbontetrachloride , gentamicin, or copper sulfate Aquaculture,239, 421-443.

۱۰-Das, B.K., Mukherjee, S.C.(2003)Toxicity of cypermethrinv in labeo rohita fingerlings:biochemical enzymatic and hematological cosquences.Comp.Biochem .physiol.CToxicol.pharmacol.1:109-121.

۱۱-Feldman, B. F., zink1, J. G., Jain, N. C. (2000) Schalm’s Veterinary Hematology. (5th ed.)Lippincott Williams & Wilkins. Vruse. Philadelphia, USA. P. 1120-1124.

۱۲-Gabriel, U.U.; Ezeri, G.N.O.O. and Pubunmi, O.O , 2004. Influence of sex, source, health status and acclimation on the heamatology of clarias gariepinus (Burch, 1822). African Journal of
Biotechnology, Vol.3, No. 9, pp.463-467.

۱۳-Jawad. H., Hameed, A-HM., A1-Faisal, A-HM. (2004)Study of age, growth and blood contents of Barbus grypus Heckel in Al- Hindi. J. Biol. Sci. Res. 15:29-48.

 

۱۴-Luskova, V. (1998) Factors affecting heamatological indices in free-living fish populations. Acta Vet. 67:249-255.

۱۵-Luskova, V. (1998) Factors affecting heamatological indices in free-living fish populations. Acta Vet. 67:249-255

۱۶-Parma DE Croux, M.J. (1994) Some heamatologicaln parameters in Prochilous Lineatus (Pisces curimatidae).Rev. Hydrobiol. Trop. 27:113-119.

۱۷-Sano T. (1960). Haematological studies of the culture fishes in Japan. Journal of the Tokyo University of Fisheries, 45: 98-87.

. ۱۸-Siddiqui, A. Q., Nasim, S. M. (1979) Seasonal changes in the blood parameters of two major carps, Labeo rohita (Ham) and Cirrhina mrigala (Ham). Folia Haematol. Int. Mag. Klin. Blutforsch. 106:435-43.

۱۹- Siddiqui, A. Q., Nasim, S. M. (1979)The hematology of mrigal, Cirrhina mrigala (Teleostei: cyprinidae). Anatomischer Anzeiger. 146: 262-9.

۲۰-Stoskopf,M.K.,1993.Clinial pathology .saunders Company . PP1 13-131

Fishmedicine

 

۲۱-Svetina A.,Matasin Z., Tofant A., Vucemilo M. and Fkjan N. (2002). Haematology and some blood chemical parameters of young carp till the age of three years. Acta Veterinary Hungarica, 50 (4): 459- 67.

۲۲-Thrall M.A.(2004).Veterinary Hematology and Cilinical chemistry.Lippincott Williams & Wilkins, USA,pp:241,277-288,402.

۲۳–Warner ,MC., Whitney ,R.(1997).Comparison between serum value of pound and intensive race way cultured channel catfish.University of North Albama,USA.J.Fish.Biol.13:315-319.

۲۴_Wiesser,W.,Hinterleitner,S.(1980)Serum enzyme in rain bow trout as tool in the diagnosis of water quality., Bull,Environ.Contam.Toxicol.25:188-189.موضوعات :
ترجمه
ads

درباره نویسنده

admin 162 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *