گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری تولید در سیستم های قدرتی دوباره ساخته شده


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
برنامه ریزی تعمیر و نگهداری تولید در سیستم های قدرتی دوباره ساخته شده
2017-10-14
175 بازدید
گزارش نسخه جدید

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری تولید در سیستم های قدرتی دوباره ساخته شده


برنامه ریزی تعمیر و نگهداری تولید در سیستم های قدرتی دوباره ساخته شده

خلاصه
این مقاله برنامه ریزی تولید و نگهداری در یک محیط رقابتی انرژی است. در یک محیط متمرکز، اپراتور سیستم مشتق یک طرح برنامه ریزی تعمیر و نگهداری که قابلیت مورد نظر قابل اطمینان است در حالیکه کاهش هزینه و تمام تولیدات آن غیر ممکن است. در یک محیط رقابتی، امکان اینکه اپراتور مسئول حفظ سطح کافی از قابلیت اطمینان باشد امکان پذیر نیست، اما هدف از هر تولید به حداکثر رساندن سود خود تولید کننده است، در حالیکه هدف از درگیری به طور کلی اطمینان از اپراتور است. این مقاله یک مکانیسم هماهنگ کننده فنی صدا بر اساس انگیزه و یا قطع در میان تولید کنندگان و اپراتور غیر حساس را پیشنهاد می کند، که اجازه می دهد تا تولید به حداکثر سود مربوطه برسد در حالیکه اپراتور سطح منابعی از اطمینان را تضمین می دهد.

نظر شاخص
هماهنگی، بازار برق، تولید تعمیر و نگهداری، سیستم های قدرتی دوباره ساخته شده.

نام گذاری

برای ارجاع سریعتر، سنبل های ریاضی در این مقاله دسته بندی شده است.

متغیرها :

I(t,s) : شاخص قابل اطمینان در دوره t و در زیر دوره s .

PGij(t,s) : قدرت تولید شده توسط واحد j ، تولید کننده i در دوره t و زیر دوره s .

Vij(t,s) : وضعیت آنلدین برای واحد j از تولید i در دوره t و زیر دوره s (1- اگر واحد j در زیر دوره s از دوره t و o است).

Iij(t) : وضعیت تعمیر و نگهداری واحد j از تولید کننده i در دوره t و زیر دوره s (اگر واحد j در تعمیر و نگهداری در دوره t و o است (در غیر اینصورت) ).

Jij(t,s) : راه اندازی وضعیت برای واحد j از تولید کننده i در دوره t و زیر دوره s (اگر واحد j در ابتدای زیر دوره s در دوره ی t و o شروع شود).

ثابت ها :

a : ثابت در هر واحد (۱> a >o )


: هزینه ثابت ( از واحد j از تولید کننده i .

: هزینه نگهداری ($/MW) از واحد j از تولید کننده i .

: هزینه تولید ($/MWh) از واحد j و از تولید کننده i .


: هزینه شروع ($)
از واحد
j
از تولید کننده
i .

:
مدت زمان قطع برق و تعمیر و نگهداری آن (# از زمان دوره ) از واحد
j
از تولید کننده
i .

: ثابت به حداکثر برابر
{

: ثابت به حداقل برابر {

: قابلیت اطمینان (هر واحد) در دوره t و زیر دوره s برای حداکثر سود طرح برنامه ریزی تعمیر و نگهداری در تکرار v .

: قابلیت اطمینان (هر واحد) در دوره t و زیر دوره s برای حداکثر قابلیت طرح برنامه ریزی تعمیر و نگهداری.

: تعداد دوره های زمانی که در طی نگهداری آن و از تولید کننده i باید با هم اشتراک داشته باشند.

: قدرت تقاضا (MW) در دور t و زیر دوره s .

: حداقل قدرت تولید (MW) در دوره t و زیر دوره i .

: حداقل ذخیره خالص (MW) در دوره t و زیر دوره s .

: تعداد دوره های زمانی مورد نیاز پین پایان قطع تعمیر و نگهداری از واحد


و شروع از قطع تعمیر و نگهداری از واحد (هر دو واحد متعلق به تولید کننده i هستند).

: ثابت (S/MW) را با استفاده از ISO در تکرار v .

: تفاوت درجه دوم ( نشان مؤثر) از شاخص قابلیت اطمینان MR – MS و MP – MS

در دوره t و زیر دوره s در تکرار v .

: برآورد قیمت انرژی ($/MWh) برای دوره t و زیر دوره

s .

: راه اندازی انگیزه و بازدارنده آن توسط ISO برای دوره t و زیر دوره s در تکرار v . (-1<

تعداد :

I – تعداد تولید کنندگان N
تعداد زیر دوره ها

: حداکثر تعداد واحدها در نگهداری از تولید کنندگان i در دوره t .

T
تعداد دوره ها در زمان T(t,s)
مدت زمان زیر دوره ها s در دوره t (# در ساعت).

مجموعه ها :

مجموعه ای از شاخص تولید متعلق به تولید کننده i . مجموعه ای از جفت واحدهای تولید کننده i که محدودیت خروج تعمیر و نگهداری را برآورده می کند.

مجموعه ای از جفت واحدهای تولید کننده i که محدودیت اولویت تعمیر و نگهداری را برآورده می کند.

مجموعه ای از جفت واحدهای تولید کننده i که محدودیت جداسازی تعمیر و نگهداری را برآورده می کند.

مجموعه ای از جفت واحدهای تولید کننده i که محدودیت اصطحکاک را برآورده می کند.

مقدمه :

در یک سیستم قدرت الکترونیکی متمرکز، برنامه ریزی تعمیر و نگهداری برای تولید مناسب توسط اپراتور سیستم مشتق شده و به تولید کنندگان تحمیل می شود. هدف در مونتاژ چنین طرحی رسیدن به یک ترکیب مناسب بین حداکثر قابلیت اطمینان و حداقل هزینه می باشد.

توجه داشته باشید که قطع تعمیر و نگهداری باث کاهش قابلیت اطمینان و افزایش هزینه عملیات می شود. با این حال چارچوب متمرکزی است، در حال حاضر بازسازی سیستم های انرژی الکتریکی معتبر نیست. به منظور همین قابلیت اطمینان است که هنوز هم وظیفه اپراتور در چارچوب سیستم مستقل جدید (ISO) گرانترمی باشد اما سود یا هزینه مصرف کننده یا تولید کننده در واقع به دنبال حداکثر رفاه اجتماعی (ISO) طرح سالانه تولید و تعمیر و نگهداری تضمین می شود که قابلیت اطمینان در سراسر هفته در یک سال مشابه است.

با این حال هر تولید کننده، به دنبال حداکثر سود خود، برای تعمیر و نگهداری از واحدهای خود به دنبال برنامه است به طوریکه سودهای از دست رفته از قطع تعمیر و نگهداری را به حداقل برساند. این اهداف به وضوح متضاد هستند، به طور کلی در نظریه ISO استراتژی منجر به برنامه ریزی واحدها برای تقاضای کم در تعمیر و نگهداری در هفته می شود در حالیکه استراتژی های مستقل تولید کنندگان برنامه واحد خود را با قیمت پایین تر در هفته هدایت می کنند که حداقل سطح مناسبی از امنیت سیستم را تضمین می کند. شبیه با توافق نظارتی، هر ژنراتور باید در مذاکرات مناسب با تعامل (ISO) برنامه های تعمیر و نگهداری درگیر باشد. الگوریتم ارائه شده در این مقاله باعث انگیزه در بازار برق سرزمین های اصلی اسپانیا شده است. با این حال چیزی نیست که در آن استفاده شود. در بازار برق اسپانیا، از مکانیسم برنامه ریزی تعمیر و نگهداری ژنراتور استفاده می شود. تولید کنندگان برنامه های تعمیر و نگهداری ژنراتور مربوطه خود را به (ISO) ارسال می کنند و سپس (ISO) تعمیر و نگهداری برنامه ها را برای تمامی واحدها به شیوه مناسبی تغییر می دهد که از نظر امنیتی اطمینان دارد. این طرح تعمیر و نگهداری نهایی برای همه تولیدات الزامیست. (به اپراتور تولید کننده P.O.2.5[1] مراجعه کنید). با این وجود الگوریتم غیر متمرکز در صنعت برق اسپانیا تلاش می کند که برای ساخت ابزارهای خود در محیط رقابتی برنامه ریزی کند که ممکن است جایگزین ابزارهای متمرکز سودمندانه شود.

این مقاله یک روش تکراری پیشنهاد می کند که در میان ISO به هماهنگی برنامه ریزی تعمیر و نگهداری می انجامد و همینطور تولید کنندگانی که درجه مناسبی از قابلیت اطمینان را به دست هر تولید کننده می دهند که همین موجب اطمینان تولید کنندگان در طول سال می شود. تولید تکرار شونده به تنظیم درست قطع یا وصل بودن متکی است که هر هفته از سال را به انجام تعمیر و نگهداری می پردازد. این مکانیسم اجازه می دهد که قابلیت اطمینان به یک سطح کافی در هر هفته از سال برسد. بازار برق بر اساس استخر در نظر گرفته شده است. در چنین بازاری، تولید کنندگان با اپراتور بازار مناقصه می کنند که شامل بلوکهای انرژی می باشد و حداقل قیمت فروش خود را دارند در حالیکه مصرف کنندگان بلوکهای انرژی و حداکثر قیمت مربوطه را ارسال می کنند. اپراتور بازار به نوبه خود، بازارهایی که از تولید کنندگان پاک استفاده می کنند، پاک سازی می کند که این خود منجر به پاکسازی قیمت بازارهای ساعتی با تولید و برنامه مصرف می شود. توجه داشته باشید، با این حال روش برنامه ریزی تعمیر و نگهداری برای قراردادهای دو جانبه معتبر است و این فقط شامل قراردادهای بازاری می باشد. چارچوب زمان در نظر گرفته شده یک سال تقسیم بر هفته است و هر هفته شامل شش بار زیر دوره است. سفارش زیر دوره برای تقاضای بلوک به شرح زیر است:

اوج روز هفته، شانه هفته، شیار هفته، اوج آخر هفته، شانه آخر هفته، شیار آخر هفته. با توجه به زیر دوره ساعتی قیمت ساعتی و تغییرات ساعتی پیش بینی می شود که به طور قابل توجهی موجب افزایش عدم اطمینان داده و بار محاسباتی می شود. به مدت بیشتر از یک سال قیمت روزانه پیش بینی می شود ( اوج، شانه، شیار) و به طور قابل توجهی پیش بینی های ساعتی صحت دارد. بنابراین مدل ما در میان مدل سازی ها و داده های با وقت مظهر تجارت فعال است. به خاطر سادگی عدم قطعیت در نظر گرفته شده، که بدان معنی است که تقاضا و قیمت پیش بینی شده درست شناخته شده و نرخ خروجی اجباری برای واحدها صفر در نظر گرفته شده است. با این وجود، واحد قطعی نرخ برای بار لازم در ظرفیت مربوطه می تواند حدودی در نظر گرفته شود. عملکرد اساسی برای روش پیشنهادی شامل سه مرحله زیر می باشد :

مرحله ۱ :

(ISO) مشکلات برنامه ریزی تعمیر و نگهداری تمام واحد ها را حل می کند، که در آن تولید کننده هر واحد مستقل بوده، با این هدف که قابلیت اطمینان درطول هفته در کل سال به حداکثر می رسد. پیش بینی قیمت های تقاضا برای کل سال به اندازه کافی دقیق و شناخته شده در نظر گرفته می شود. بار موجود در هفته با استفاده از شش بلوک تقاضا، مدل است. این مرحله نتیجه یک طرح برنامه ریزی نگهداری و تعمیر در حداکثر قابلیت اطمینان است. باید توجه داشت که نقش ISO برای اطمینان از امنیت سیستم است. بنابراین، باید با تولید کننده در طرح تولید تعمیر و نگهداری در جهت حفظ امنیت سیستم موافق بود.

طرح قابلیت اطمینان حداکثر از نظر ISO به شیوه ای مناسب برای اثبات یک نقطه مناسب برای مذاکره در میان تولید کنندگان و تولید و تعمیر و نگهداری ISO می باشد. با این حال در میان شرکت کنندگان در بازار و ISO که تضمین امنیت سیتم است، به اندازه طرح های دیگر مناسب، به توافق رسیدند.

مرحله ۲ :

هر تولید کننده مشکلات مستقل خود را در رابطه با برنامه ریزی تعمیر و نگهداری برای دریافت حداکثر سود، حل می کند. توجه داشته باشید همه تولید کنندگان یادداشت برداری برای قیمت ها را در نظر دارند. آنها توانایی آن را ندارند که قیمت های خالص بازار را تغییر دهند. پیش بینی قیمت های خالص بازار شناخته شده در نظر گرفته می شود. هزینه های واحد شامل راه اندازی هزینه می شود. محدودیت واحد عامل، شامل ظرفیت و حداقل توان خروجی می باشد. مشترک در نظر گرفتن راه حل برای برنامه هاذبرای تمام تولیدات و حداکثر سود در یک طرح برنامه ریزی تعمیر و نگهداری (MP – MS) می باشد.

مرحله ۳ :

(ISO) طرح های MP – MS را با MR – MS مقایسه می کند. اگر آنها از نظر قابلیت اطمینان به اندازه کافی نزدیک باشند، تولید نتیجه می دهد، اگر نه، ISO به طور هفتگی انگیزه ای برای تشویق تولید کنندگان بر پا می کند که حداکثر سود تعمیر و نگهداری آنها را تغییر دهد به طوریکه طرح MP – MS از طرح MR – MS از نظر قابلیت اطمینان نزدیکتر است.

کار گزارش شده در این مقاله خود را در یک بدن بزرگ و غنی از ابیات در برنامه ریزی تعمیر و نگهداری که در میان دیگر قابها شامل قاب [۲]-[۱۵] می باشد. در یک محیط رقابتی، این مقاله مکمل کار پیشگام شهیدپور و غیره می باشد [۱۳]-[۱۵] برای خواننده ناآشنا، پس زمینه اساسی در بازارهای برق را می توان در [۱۶]-[۱۸] دریافت کرد. بقیه این مقاله به شرح زیر است:

در بخش ۲ ، مشکل ISO و مشکلات تولید کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرموله می شود سپس، روش ارائه شده در این مقاله هماهنگ شده است که با استفاده از در آمد مشوق های خنثی شرح داده شده است. بخش سوم بحثی در مورد نتایج یک مطالعه در مورد دنیای واقعی را مورد بحث قرار می دهد. در بخش چهارم نتایج مربوطه به تصویر کشیده می شود.

. مشکلات فرمول ها: اندازه گیری درجه امنیت در سراسر هفته از سال به اندازه کافی شاخص قابل اطمینان در دوره t و زیر دوره s می باشد که در زیر نمایش می دهیم. (۲)

 

I (t,s) =

این شاخص قابلیت اطمینان در رزرو خالص تقسیم بر ذخیره

ناخالص در دوره t و زیر دوره s می باشد. ذخیره ناخالص در هر زیر دوره به عنوان تفاوت بین مجموع ظرفیت بین مجموع ظرفیت تمام واحد و تقاضا قدرت محاسبه می گردد. ذخیره خالص به عنوان تفاوت بین رزرو ناخالص و ظرفیت قدرت در تعمیر و نگهداری محاسبه می گردد.

A . مشکل ISO : ISO مشکل برنامه ریزی تعمیر و نگهداری را حل می کند با هدف اینکه قابلیت اطمینان در طول هفته از سال را به حداکثر برساند. تابع هدف از ISO را می توان به شرح زیر فرمول بندی کرد.


تابع هدف (۲) مقدار متوسط شاخص قابلیت اطمینان تعریف شده در (۱) است.

این یک تابع هدف مناسب ارائه شده است که ارزش شاخص به اندازه کافی برای هر زیر دوره بزرگ است که با استفاده از شماره ۳ ، محدودیت آن را تضمین می کند، مجموعه ای از محدودیت ها در برنامه ریزی تعمیر و نگهداری از ISO در زیر مشخص شده است. این محدودیت ها با استفاده از نمونه های ساده نشان داده شده است.

۱) حداقل ذخیره خالص : محدودیت شماره (۳) رزرو خالص بالاتر از آستانه مشخص شده برای تمام زیر دوره ها و دوره ها تضمین می کند.

( ۱-xij(t) ) –

۳) ثابت سمت راست ۳ برای دوره t و زیر دوره s به عنوان محصول:

۱) در هر واحد ثابت محاسبه می شود، ۲) تقاضا در دوره و زیر دوره مربوطه، ۳) محاسبه کسر به عنوان ذخیره ناخالص کل (جمع بیش از زیر دوره و دوره) تقسیم بر تقاضای کل انرژی.


حداقل ذخیره ثابت بالا، ذخایر بالاتر را در دوره و زیر دوره با بار بالاتر که یک معیار مناسب است تضمین می کند.

۲) مدت زمان قطع تعمیر و نگهداری : حفظ تعداد مورد نیاز از مدت زمان در هر واحد از محدودیت های زیر تضمین می شود.


۴) اگر مدت زمان قطع نگهداری واحد j از تولید i ، ۲ است و تعداد دوره های زمانی از افق برنامه ریزی ۴ است معادله بالا

مجبور است که آن واحد دقیقاً در طول ۲ دوره نگهداری شود.

۳) تعمیر و نگهداری مداوم: محدودیت زیر تضمین می دهد که نگهداری و تعمیر هر یک از واحدها باید یکبار از آغاز کامل پر شوند.


توجه کنید.

اگر قطع نگهداری واحد j از تولید i در ۲ دوره به طول انجامد، معادله بالا می شود


که نشان می دهد که۲
پی در پی باید ارزش ۱ را داشته باشند.

۴) حداکثر تعداد واحد به طور همزمان در تعمیر و نگهداری: محدودیت ۶ ، حداکثر تعداد واحد محدود است که تولید i می تواند در یک زمان نگهداری کند.


۶) اگر تهیه کننده i صاحب ۳ واحد و فقط ۲ واحد را می توان به طور همزمان حفظ کرد. معادله بالا

که مهیو راست فقط ۲ واحد را به طور همزمان نگهداری می کند.

۵) اولویت تعمیر و نگهداری: این محدودیت ها، اولویت را به نگهداری از بعضی واحدها مجبور می کند. محدودیت (۷) در زیر نشان می دهد که واحد نگهداری شود. (هر دو برای تولید i هستند).توجه داشته باشید


اگر واحد ۴ قبل از واحد ۵ نگهداری شود (۷) اینگونه می شود

که نیروهای تعمیر و نگهداری واحد ۴ قبل از نیروی تمیر و نگهداری واحد ۵ قرار می گیرد.

۶) خروج تعمیر و نگهداری: این محدودیت عدم امکان نگهداری دو واحد مشخص از یک تولید در یک زمان را اجرا می کند.

. (۸

اگر واحدهای ۵ و ۷ از تولید i بتوانند به طور همزمان نگهداری شوند، معادله بالا اینگونه می شود. که باعث می شود تعمیر و نگهداری واحدهای ۷ و ۵ به طور همزمان غیر ممکن شود.

۷) فاصله بین قطع تعمیرات متوالی: محدودیت های (۹) و (۱۰) در زیر، قطع تعمیر واحد و از تولید i که در تعداد مشخصی از زمان از هم جدا شده اند را اجرا می کند. خاطر نشان می کند که قطع تعمیر واحد قبل از اینکه یک واحد از واحد آغاز شود، تمام می شود.


,

۹) و ۱۰) توجه کنید. ( ) اگر (۳) تعدادی از دوره زمانی بین قطع تعمیر واحدهای ۲ و ۶ باشد، تعمیر و نگهداری مدت زمان آنها به ترتیب i و ۱ می شود که در زیر می بینیم.

اولین معادله بالا نشان می دهد که فاصله زمانی حداقل ۳ ، در قطع تعمیر و نگهداری بین واحدهای ۲ و ۶ است که معادله دوم فاصله را دقیقاً در ۳ دوره نشان می دهد.

۸) هم پوشانی در تعمیر و نگهداری: معادله ۱۱ و ۱۲ زیر نشان می دهد که قطع تعمیر و نگهداری واحدهای و از تولید i باید تعداد زمان خاص را در دوره زمانی هم پوشانی کند. خاطر نشان می کند که قبل از تعمیر و نگهداری تمام می شود.

توجه داشته باشید
    {N

اگر قطع تعمیر واحدهای ۲ و ۵ که دوره قطع آنها ۲ و ۳ است، باید در یک دوره زمانی هم پوشانی شود که معادله بالا اینگونه می شود.

اولین معادله بالا هم پوشانی حداقل یک دوره بین قطع تعمیر و نگهداری واحدهای ۲ و ۵ را نشان می دهد که معادله دوم نیروهای { تعمیر و نگهداری واحد ۵ را در دوره مربوط آغاز کنند و هم پوشانی تولید آنها دقیقاً در یک دوره انجام می گیرد.

۱۳) تابع هدف (۱۳) سود تولید i را نشان می دهد که تفاوت بین هزینه و درآمد را محاسبه می کند. تولید، مقرر، راه اندازی و هزینه تعمیر و نگهداری در نظر گرفته می شود. اگر لازم باشد برای جزئیات هزینه مدل زیر استفاده می شود [۱۴] . مجموعه ای از محدودیت های مشکلات برنامه ریزی تعمیر و نگهداری از تولید i در ذیل آورده شده است.

۱) راه اندازی منطق: معادلات ۱۴ و ۱۵ زیر تغییر وضعیت منطقی را اجرا می کند. اولین معادله تغییر بین آخرین زیر دوره از یک دوره و اولین زیر دوره از آخرین دوره را در نظر می گیرد. دومین آنها تغییرات بین دو زیر دوره متوالی از یک دوره را نشان می دهد.

۱۴ و ۱۵) . با استفاده از یک چارچوب زمان که شامل ۶ زیر دوره ی هفته ای می باشد، واحدها در طول آخر هفته خاموش بوده و از دوشنبه صبح شروع به کار می کنند. محدودیت های میان مدت مانند، محدودیت سوخت، محدودیت انرژی هایدرو، محدودیت انتقال ناحیه ای و غیره را به خاطر داشته باشید.

تعمیر و نگهداری و وضعیت انلاین: این معادله نشان می دهد که یک واحد نمی تواند آنلاین باشد مگر اینکه در تعمیر و نگهداری باشد.

۳) ظرفیت و حداقل توان خروجی: قدرت موتور برای هر واحد زنده باید بین محدوده خاصی ارائه شود که حداقل توان خروجی آن و با ظرفیت . (۱۷)

۴) محدودیت نگهداری: محدودیت های نگهداری (۱۲) (۱۴) هستند که به وضوح توضیح داده شده است، اما برای تولید i خاص در نظر گرفته شده است.

C . روش هماهنگی: روش زیر دستیابی برنامه تولید و نگهداری را شامل می شود که تولید کننده را با حداکثر سود راضی نگه می دارد در حالیکه دستیابی به سطح کافی از ذخیره در هر هفته از سال است، بنابراین از سطح امنیتی مناسب اطمینان حاصل می کند این روش در زیر آمده است.

۱)ISO مشکلات برنامه ریزی تعمیر و نگهداری در بخش ۲ – A را با هدف به حداکثر رساندن رزرو در سراسر هفته از سال برطرف می کند. این شکل منجر به طرح MR – MS می شود.

۲) هر تولید کننده به صورت مستقل مشکلات برنامه ریزی تمیر و نگهداری که در بخش ۲-B توضیح داده شده را حل می کند، با این هدف که سود خود را به حداکثر برساند. این مشکل منجر به طرح MP – MS می گردد.

۳) ISO طرح های MP – MS و MR – MS را با هم مقایسه می کند. اگر آنها از نظر قابلیت اطمینان به اندازه کافی به هم نزریک بودند این روش نتیجه می دهد، در غیر اینصورت تا مرحله ۴ ادامه می یابد.

۴) ISO برای هر دوره و زیر دوره انگیزه ای راه اندازی می کند ( برای همه تولید کنندگان یکسان است) که تولید کنندگان را به تغییر دادن برنامه تعمیر و نگهداری تشویق می کند پس طرح MP – MS روش برنامه MR – MS را در واحد قابلیت اطمینان راه اندازی می کند. انگیزه ها به صورت زیر محاسبه می گردد:

حفظ نشانه، تفاوت درجه دوم بین شاخص قابلیت اطمینان برای هر دو دوره t و زیر دوره s و با تکرار v است. (۱۸) . باید توجه داشته باشید که همیشه نمی تواند مثبت یا همیشه منفی باشد. مثبت/ منفی ینی اینکه در تکرار متوالی، شاخص های امنیتی هم دوره ها پیشرفت یا پس رفت می کند که نیازمند واحدهای کم یا زیاد در تعمیر و نگهداری در طول سال می باشد که با این واقعیت که هم واحدها باید در طول سال نگهداری شونددر تضاد است. پارامتر پنالتی نرمال به عنوان محاسبه به شکل زیر است. (۱۹) توجه داشته باشید بی طرفی پنالتی به دست آورده شده است و پنالتی در علامت محدود نمی شود. اولین دوره از سمت راست (۱۹) برای معادلات درجه دوم منفی، صفر است حال آنکه دومین دوره برای معادلات درجه دوم مثبت صفر است. بنابراین، پنالتی های مثبت و منفی به طور مستقل نرمال هستند به طوریکه علائم مربوط به خود را حفظ می کنند.

توجه کنید که پنالتی پارامتری بالا برای دو دلیل مناسب است:

الف) به هدف امنیتی سالانه دنبال شده توسط ISO نزدیک است

ب) نتایج آن در یک حاشیه امنیتی متناسب با تقاضا در هر زیر دوره است.

۵) هر تولید کننده مشکلات موجود در بخش B
۲ را حل می کند، برنامه ریزی تعمیر و نگه داری جدید را در تابع هدف با انگیزه بررسی و محاسبه می کند. تابع هدف برای تولید i جدید به شرح زیر است. (۲۰). در معادله بالا پارامتر جریمه توسط ضرب می شود که هزینه واحدها را در هر MN نمایش دهد. این پارامتر که باید مثبت باشد، تا حد امکان کوچک اما بلند انتخاب می شود که به برنامه تعمیر و نگهداری تولید نفوذ پیدا کند. ارزش در (۱۹) محاسبه شده و نمایندگی انحراف نرمال با توجه به اهداف امنیتی زیر دوره در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید که هر تولید کننده حداکثر تابع هدف را در معادله (۲۰) و موضوع محدودیت های (۱۲) (۴) و (۱۷) (۱۴) در هر تکرار قرار دارد. ۷) ISO در طرح برنامه ریزی جدید تعمیر و نگهداری که توسط تولید کننده ارائه می شود و در واحد طرح MR-MS از قابلیت اطمینان وجود دارد با هم مقایسه می کند.

تولید تکراری نتیجه ی یک در صد قابلیت اطمینان در تمام زیر دوره هاست که یکبار شاخص به مقدار یک در صد مشخص در بالاست. در غیر این صورت به مرحله ۴ ادامه می یابد. مشکل ISO و مشکلی که هر تولید کننده به عنوان عدد صحیح مختلط خطی در برنامه ریزی استاندارد شده است که می تواند با استفاده از نرم افزار تجاری در دسترس باشد. پیچیدگی محاسباتی از این مشکلات در جدول ۱ برای مطالعه واقعی در بخش ۳ نشان داده شده است. الگوریتم پیسنهادی مظهر یک مکانیزم همگرای نوع زیر شیب دار است. یکبار انحراف محاسبه می گردد و (با توجه به اینکه قابلیت اطمینان هدف باشد)، ، مشوق های عددی متناسب با انحراف ( میان پارامتر
) محاسبه می گردد و به عنوان هزینه های پاداش برای تکرار بعدی ترکیب می گردد. الگوریتم اکتشافی است و بنابراین هیچ اثبات همگرایی رسمی توسعه نمی یابد. در حالیکه، شبیه سازی() با استفاده از سیستم های مختلف انرژی الکتریکی را نشان می دهد و رفتارهای همگرایی (نوع شیب زیر) را نشان می دهد. منطق پشت الگوریتم پیشنهادی به شرح زیر است.

با توجه به پیشنهاد اولیه ژنراتور در قطع تعمیر و نگهداری ارائه شده توسط تولید، هدف الگوریتم پیشنهادی این است که حرکت قطع تعمیر و نگهداری منظم کند و از دوره های قابلیت اطمینان کم به دوره های قابلیت اطمینان بالادر طول یک سال به دست می آید به طوریکه سطح قابلیت اطمینان منطقی باشد. این جنبش که قطع تعمیر و نگهداری باشد باید به شیوه ای دستور داده شود که اثر فلیپ فلاپ اجتناب شود.

این است که اگر نگهدارنده در دوره قابلیت اطمینان کم، جریمه بسیاری دارد در حالیکه نگهداری قابلیت اطمینان در دوره ی خود میان مشوق های دیگر دارای انگیزه است، تخصیص مجدد ممکن است به صورت عمده نگهداری شود اگر فلیپ فلاپ تولید شده محفوظ بماند. برعکس، دستور تخصیص مجدد برای قطع تعمیر و نگهداری، حداقل انگیزه، (دوره های قابلیت اطمینان بالا) بدون انگیزه (دوره های قابلیت اطمینان پایین) که سرچشمه تخصیص مجدد تعمیر و نگهداری واقعی تولید می شوند. سپس برنامه تعمیر و نگهداری جدید محاسبه می شود و مجموعه ای جدید از حداقل انگیزه تولید می شود. تولید ادامه می یابد تا ادامه برنامه تعمیر و نگهداری ژنراتور قابل قبول که برای ISO تولید شده را به دست آورد. حداکثر قابلیت اطمینان توسط ISO حل شده یک عدد صحیح مختلط مشکلات برنامه ریزی خطی است که تعداد متغیرها و محدودیت ها در جدول ۱ مشخص شده است.

تولید تکرار شونده اکتشافی برای به دست آوردن یک برنامه تعمیر و نگهداری نهایی برای ISO قابل قبول، نیاز دارد به طور معمول تولید کند که همگرایی تکرار می شوند که نیاز به یک راه حل از ISO و n راه حل برای مشکل تولید کننده دارد. در جدول ۱ ، j تعداد کل واحدها در سیستم است و تعداد واحدها متعلق به تهیه کننده i است.

O, P, E, S نشان دهنده تعداد و برای تولید i دارند. یک بار این روش در تکرار v=n همگرا شد، هزینه تغییر زمان (پرداخت به تولید) در گیر در دستیابی به برنامه تعمیر و نگهداری نهایی به شکل زیر محاسبه می گردد (۲۱). این هزینه تغییر زمان (پرداخت به تولید) به مدت زمان دوره و زیر دوره و مصرف کنندگان متقاضی اختصاص داده شده است . باید به این نکته توجه شود که معمولاً C با توجه به پرداخت مصرف کننده ها بسیار کوچک است. (به جدول بعدی نگاه کنید) برای تنظیم برنامه ریزی تعمیر و نگهداری برای پرداخت هر تولید کننده معادله (۲۳) مناسب است. ما فرض می کنیم که پرداخت برای تمیر و نگهداری تنظیمات برنامه ریزی تولید یکبار در سال اتفاق می افتد که در میان تولید کنندگان به توافق مناسبی با ISO رسیده است. با این حال می توان این پرداخت را در طول سال توزیع کرد. پرداخت کل توسط (۱۲) و (۲۳) ارائه می شود که پرداخت برای هر تولید کننده را فراهم می کند.

III . مطالعه موردی : نتایج برای یک مطالعه موردی واقعی بر اساس سیستم های تولید از سرزمین اصلی اسپانیا (۲۱) در این بخش گزارش شده است. تعداد واحدهای در نظر گرفته شده ۷۵ عدد است که متعلق به ۹ تولید است. ظرفیت کل تقریباً ۳۶ GW است، در حالیکه حداکثر و حداقل خواسته ۲۷ و ۱۴ بوده است. سهام ظرفیت تولید ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۶ ، ۴ و ۳ % است. تقاضا و قیمت داده ها را برای سال ۲۰۰۲ از شماره (۲۲) به دست آورده اند. حداکثر و حداقل قیمت به ترتیب ۱۸۰ و MWh 3 دلار می باشد. تجزیه و تحلیل به مدت ۵۲ دوره در یک هفته از سال ۲۰۰۲ در نظر گرفته شده است، هر دوره (هفته) به ۶ زیر دوره تقسیم می شود ( اوج، شانه و شیار به ترتیب برای روزهای هفته و روزهای تعطیل )

پیچیدگی محاسباتی از شکل ISO و مشکل تولیدات بزرگتر در جدول II مورد مطالعه قرار گرفتند. روش های تکرار شونده نتیجه یکبار شاخص قابلیت اطمینان است که در تمام زیر دوره ها % ۱۵/۰ می باشد. ارزش مورد استفاده در این مطالعه ۸۰۵۰
می باشد. آرایش ۳ ۱ طرح هایی را نشان می دهد ۱) MR – MS 2) MP – MS ابتدایی و ۳)

MP – MS پایانی . به ترتیب به نمایش گذاشته می شود.

آرایش ۶ ۴ قابلیت اطمینان را با استفاده از شاخص نشان می دهد ۱) طرح هایی که در طول هفته هایی از سال دارد

 1. MR – MS 2) MP – MS اغازین و ۳) MP – MS پایانی .

  اول از همه، باید توجه داسته باشیم که طرح MR – MS (نقشه ۱) بهترین برنامه برای واحدهای تعمیر و نگهداری در طول ۲۳ ۱۲ و ۳۴ ۳۲ هفته است که کمترین بار را دارند. مشخصات اعتبار آن در طرح ۴ به تصویر کشیده شده است. در حالیکه، طرح MP – MS آغازین (طرح ۲) بهترین برنامه برای واحدهای تعمیر و نگهداری در طول ۱۲، ۱۴، ۳۲، ۳۳ و ۴۶ و ۵۲ هفته است که هفته هایی با پایین ترین قیمت انرژی به طور متوسط می باشد و قابلیت اطمینان آن در نقشه ۳ و ۶ نمایش داده شده است. طرح MP – MS پایانی از نظر قابلیت اطمینان یک مدرک کافی از امنیت در سراسر هفته از سال را تضمین می کند. بوسیله قطع کردن تعمیر و نگهداری از آخرین هفته های سال به ۲۵ ۹ هفته به نتیجه اصلی دست یافتند. نقشه ۳ و ۲ .

  طرح ۱ حداکثر قابلیت اطمینان طرح برنامه ریزی تعمیر و نگهداری

  طرح ۲ حداکثر سود اولیه طرح برنامه ریزی تعمیر و نگهداری

  طرح ۳ حداکثر سود نهایی طرح برنامه ریزی تعمیر و نگهداری

  طرح ۴ ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان از طرح MR – MS

  طرح ۵ ارزیابی شاخص از قابلیت اطمینان در طرح MP – MS اولیه

  طرح ۶ ارزیابی شاخص قابلیت در طرح MP – MS نهایی.

  (جدول III) این مدل با استفاده از ۸۰۱ CPLEX زیر GAMS بر روی یک کامپیوتر مجهز به پردازنده های xeon دوگانه مشکلات ناسازگار بودن در GHZ 1060 با استفاده از RAM در گیگا بایتی برطرف می کند. تعداد تکرارهای مورد نیاز برای رسیدن به همگرایی ۲ است. و نهان پردازنده مورد نیاز برای رسیدن به راه حل ۱۴ دقیقه می باشد. جدول شماره III ، سود به دست آمده توسط هفت تولید کننده و پرداخت برای تولید را نشان می دهد.

  (اطلاعات در دسترس ISO قرار ندارند). ستون ۲ ، سود مرتبط با برنامه حداکثر سود اولیه تعمیر و نگهداری را فراهم می کند. سومین ستون، سود مرتبط با برنامه حداکثر سود نهایی تعمیر و نگهداری فراهم کرده و چهارمین ستون برای تغییر برنامه اولیه تعمیر و نگهداری تولیدات خود هزیته پرداخت می کند. یک چهره منفی نشان می دهد که پول انتقال تولید به ISO برای حفظ برنامه تعمیر و نگهداری آن ارجح است. باید توجه داشت که تولیدات پول موجود در ستون آخر جدول ۳ را دریافت می کنند. پول دریافت شده توسط هر تولید به توانایی آنها در اختصاص دوباره قطع تعمیر و نگهداری واحدهای خود و با استفاده از مشوق تخصیص مجدد بستگی دارد. برنامه ریزی مجدد پرداخت شده برای تولید (۲۲۲۲۶۰۰۰ دلار) تخصیص داده شده. اطلاعات موجود به عنوان هزینه برای رسیدن به سطح مورد نظر از اعتبار موجود اختصاص داده می شود. باید توجه داشته باشیم که پرداخت برنامه ریزی مجدد ۴۲/۰ % از کل سود توسط تولید کننده است.

  نتیجه گیری : این مقاله راه اندازی ساخت و ساز و هماهنگی مناسب دارد که اجازه می دهد تا یک طرح تعمیر و نگهداری تولید شود و معیارهای ارضا کننده برای دست یابی به یک سطح کافی از قابلیت اطمینان را در هر هفته از سال در بر می گیرد. مکانیسم هماهنگی دیدگاه تولید در نظر ISO بطوریکه یک راه حل قابل قبول برای هر دو به دست آورد. برای پیاده سازی در عمل روش پیشنهادی ساده و نیاز به مقدار منطقی کوچک از ارتباطات است. این روش هماهنگ در دنیای واقعی مورد مطالعه نشان داده شده به روی سیستم تولید از سرزمین اسپانیا است.

 

 

 

 

 

    موضوعات :
ترجمه
ads

درباره نویسنده

admin 162 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *